Gruppo Terziario Donna Valle D’Aosta

Presidente

MARIA ELENA UDALI

Telefono

016540004

Email

aosta@confcommercio.it