Gruppo Terziario Donna Vercelli

Presidente

MANUELA CERRUTI

Telefono

0161 250045

Email

ascomvc@tin.it

Fax

0161 259095